Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 06 tháng 02 năm 2017

 

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Nguyên Tiến
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: SPB
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 311.170 CP (tỷ lệ 6,22%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 150.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP 
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 311.170 CP (tỷ lệ 6,22%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không đạt được mức giá kỳ vọng
– Ngày bắt đầu giao dịch: 02/01/2017
– Ngày kết thúc giao dịch: 31/01/2017.