Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 06 tháng 02 năm 2017

 

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Nguyên Tiến 
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: SPB
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 311.170 CP (tỷ lệ 6,22%) 
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 150.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: giải quyết nhu cầu cá nhân 
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/02/2017
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/02/2017.