Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 01 tháng 12 năm 2016.

 

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quốc Tuấn
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên Ban kiểm soát
– Mã chứng khoán: SPB
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 84.574 CP (tỷ lệ 1,69%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 80.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 84.574 CP (tỷ lệ 1,69%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không đạt được mức giá kỳ vọng
– Ngày bắt đầu giao dịch: 01/11/2016
– Ngày kết thúc giao dịch: 30/11/2016.