Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quốc Tuấn   

– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên Ban kiểm soát
– Mã chứng khoán: SPB
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 84.574 CP (tỷ lệ 1,69%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 80.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: giải quyết nhu cầu cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 02/12/2016
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/12/2016.