Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 09 tháng 11 năm 2016

   

   – Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Quang Vinh
   – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công Ty CP Sợi Phú Bài
   – Mã chứng khoán: SPB
   – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.922 CP
   – Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.922 CP
   – Mục đích thực hiện giao dịch: giải quyết nhu cầu cá nhân 
   – Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
   – Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/11/2016
   – Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/11/2016.