Monthly Archives: Tháng Hai 2017

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 02 tháng 01 năm 2017

 

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quốc Tuấn
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên Ban kiểm soát
– Mã chứng khoán: SPB
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 84.574 CP (tỷ lệ 1,69%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 80.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 84.574 CP (tỷ lệ 1,69%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: giá chưa khớp lệnh và chưa thỏa thuận được giá kỳ vọng đạt kì vọng
– Ngày bắt đầu giao dịch: 08/12/2016
– Ngày kết thúc giao dịch: 30/12/2016.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 02 tháng 01 năm 2017

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quốc Tuấn

– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên Ban kiểm soát
– Mã chứng khoán: SPB
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 84.574 CP (tỷ lệ 1,69%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 80.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: giải quyết nhu cầu cá nhân
– Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/01/2017
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/12/2017.