Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 01 tháng 11 năm 2016

   

    – Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quốc Tuấn 
   – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên Ban kiểm soát
   – Mã chứng khoán: SPB
   – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 84.574 CP (tỷ lệ 1,69%) 
   – Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 80.000 CP
   – Mục đích thực hiện giao dịch: giải quyết nhu cầu cá nhân 
   – Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
   – Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/11/2016
   – Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/11/2016.