THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Năm 2020

 – Công bố quyết định số 7446/QĐ-CTTTH (14/12/2020 14:30)

– Công bố hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (26/11/2020 16:00) 

 – Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài (sửa đổi ngày 29/05/2020đăng lúc 11:00 ngày 30/05/2020)

 – Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2020 (30/05/2020 9:00) 

 – Quy chế, Chương trình tổ chức Đại hội; Báo cáo, Tờ trình của HĐQT Công ty (23/05/2020 16:10)

 – Thủ tục Bầu thay thế 01 Thành viên HĐQT Công ty tại Đại hội (23/05/2020 16:09)

 – Thông báo Cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 & Mẫu Giấy ủy quyền (15/05/2020 10:57am)

 – Thông báo Ban Kiểm soát tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (15/05/2020 10:55am) 

 – Công bố thông tin V/v: HĐQT Công ty kéo dài nhiệm kỳ Tổng Giám đốc đến năm 2022 (22/04/2020) 

 – Báo cáo thường niên năm 2019 (20/04/2020)

 – Công bố thông tin V/v: HĐQT Công ty thông qua Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (07/04/2020)

 – Công bố thông tin về Thời gian chốt DSCĐ dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (25/03/2020)

 – Công bố thông tin bất thường Nghị quyết HĐQT V/v: Xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa bán hết (18/03/2020) 

 – Thông báo về việc tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền (06/03/2020)

 – Công bố thông tin bất thường Nghị quyết HĐQT V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2019 (06/03/2020)

 – Thông báo thủ tục mua cổ phiếu phát hành thêm đối với cổ đông chưa lưu ký (31/01/2020)

 – Hợp đồng chuyển nhượng quyền mua (31/01/2020)

 – Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần (31/01/2020)

 – Giấy đăng ký mua cổ phiếu (31/01/2020)

 – Thông báo phát hành cổ phiếu (16:00pm 02/01/2020)

Năm 2019

 – Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty (14:01pm 23/12/2019)

 – Công bố bổ sung nội dung Biên bản 147/BB-ĐHĐCĐ và Nghị Quyết 148/NQ-ĐHĐCĐ (thứ 7 ngày 16/11/19)

 – Công bố thông tin về quyết định số 284/QĐ-HQTTH, (15:28 24/09/19)

 – Công Bố thông tin về Hợp đồng vay theo dự án đầu tư nhà máy kéo Sợi 30.240 cọc của Công ty (10:56am 17/05/2019)

 – Thông báo trả cổ tức năm 2018 (14:30 pm 13/05/2019)

 – Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2019 (15:14pm 20/04/2019)

 – Chương trình và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2019 (15:11pm 20/04/2019)

 – Báo cáo thường niên năm 2018 (11:15am 18/04/2019)

 – Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (16:13pm 16/04/2019)

 – Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (14:04pm 8/4/2019)

 – Thông báo Ban kiểm soát tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2019 (14:03pm 8/4/2019)

 – Thông báo tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2019 và Mẫu giấy ủy quyền (14:01pm 8/4/2019)

 – Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (13/03/2019 9:00am)

 – Nghị quyết số 94/NQ- HĐQT (11/03/2019  17:00 pm)

 – Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty (04/03/2019 17:00 pm)

Năm 2018

  – Công bố thông tin bất thường về Nghị quyết ngày 29/12/2018 của HĐQT Công ty CP Sợi Phú Bài (29/12/2018 10:00am ) 

   – Nghị quyết ngày 28/12/2018 của HĐQT Công ty CP Sợi Phú Bài (28/12/2018 10:55)   

   – Biên bản và nghị quyết xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh quy mô dự án đầu tư dây chuyền kéo sợi (26/10/2018 10:16am)

   – Mẫu Phiếu lấy ý kiến Cổ đông- ĐC Dự án 3 vạn cọc (05/10/2018 9:17am)

   – Mẫu Giấy ủy quyền CĐ thể nhân- ĐC Dự án 3 vạn cọc (05/10/2018 9:16am)

   – Mẫu Giấy ủy quyền Nhóm CĐ thể nhân- ĐC Dự án 3 vạn cọc (05/10/2018 9:14am)

   – Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ- ĐC Dự án 3 vạn cọc (05/10/2018 9:13am)

   – Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (07/09/2018 10:05am)

   – Nghị quyết HĐQT về điều chỉnh quy mô dự án NM Sợi mới (07/09/2018 10:01am)

   – Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài báo cáo về việc không còn là cổ đông lớn của Cổ đông Vũ Tiến Thắng (04/07/2018 10:43am)

   – Thông báo trả cổ tức năm 2017 (17/05/2018 16:23)

   – Báo cáo thường niên năm 2017 (20/04/2018)

   – Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018 (11/04/18)

   – Thông báo tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 & Mẫu Giấy ủy quyền (10/04/18)

   – Thông báo Ban Kiểm soát tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (10/04/18)

   – Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 (10/04/18)

   – Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 (10/03/2018)

   – Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm 02 Phó TGĐ (02/03/2018)

Năm 2017

   – Nghị quyết ĐHĐCĐ về điều chỉnh dự án NM sợi mới (27/12/2017)

   – Nghị quyết HĐQT (05/12/2017)

   – Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (9/11/2017)

   – Nghị quyết HĐQT (30/10/2017)

   – Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty (04/07/2017)

   – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2016 (12/05/2017)

   – Thông báo trả cổ tức năm 2016 (10/05/2017)

   – Thông báo gia hạn công bố báo cáo tài chính năm 2016 (05/04/2017)

Giao dịch cổ phiếu năm 2017

   – Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (06/02/2017)

   – Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (06/02/2017)

   – Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (02/01/2017)

   – Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (02/01/2017)

   

Năm 2016

    – Nghị quyết HĐQT (09/12/2016)

    – Thông báo ngày giao dịch đầu tiên CP đăng ký giao dịch (10/10/2016)

    – Đề nghị ngày giao dịch đầu tiên và giá tham khảo của cổ phiếu (05/10/2016)

    – Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu (22/07/2016)

    – Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2015 (16/06/2016)

    – Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu (06/06/2016)

Giao dịch cổ phiếu năm 2016

   – Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (02/12/2016)

   – Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (01/12/2016)

    – Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (01/12/2016)

    – Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (30/11/2016)

    – Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (09/11/2016)

    – Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (01/11/2016)

    – Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (25/10/2016)

Năm 2015

    – Thông tin tóm tắt về Công ty CP Sợi Phú Bài

    – Thông báo chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức đợt 2 năm 2015