THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Năm 2021

– Công bố thông tin- NQ HĐQT về Kết quả SXKD 9 tháng năm 2021 & Ước thực hiện cả năm 2021 (18/11/2021 11:24am)

– Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 (7/8/2021 10:42am)

– Công bố thông tin- NQ HĐQT về Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2021 & Ước thực hiện cả năm 2021 (31/7/2021 11:15am)

 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

  (Click vào hiển thị để xem thông tin)

     Hiển thị

 Cập nhật Tài liệu đã được thông qua tại Đại hội năm 2021

   (Click vào hiển thị để xem thông tin)

     Hiển thị

 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

     (Click vào hiển thị để xem thông tin tài liệu)    

     Hiển thị

– Thông báo trả cổ tức năm 2020 (25/05/2021 08:53 am)

– Công bố thông tin- QĐ HĐQT Bổ nhiệm người phụ trách Quản trị nội bộ Công ty (29/04/2021 10:35)

– Bản cung cấp thông tin Người phụ trách quản trị nội bộ Công ty (29/04/2021 10:36)

– Báo cáo thường niên năm 2020 (16/04/2020 15:45)

– Thông báo Cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 & Mẫu Giấy ủy quyền (06/04/2021 14:36)

– Thông báo Ban Kiểm soát tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (06/04/2021 14:34)

– Thông báo chốt cổ đông họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (15/03/2021 09:11am)

– Công bố thông tin về Thời gian chốt DSCĐ dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (26/02/2021   11:54 )

Năm 2020

Hiển thị

Năm 2019

Hiển thị

Năm 2018

Hiển thị

Năm 2017

Hiển thị

Giao dịch cổ phiếu năm 2017

Hiển thị

Năm 2016

Hiển thị

Giao dịch cổ phiếu năm 2016

 Hiển thị

Năm 2015

Hiển thị