THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Năm 2024

– Giải trình số liệu quý I/2024 (12/04/2024 15:00)

– Công bố thông tin về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Thời gian chốt DSCĐ dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (12/04/2024 9:00)

Báo cáo thường niên năm 2023 (05/04/2024 10:07)

– Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu – Trần Đình Hiệp (02/04/2024 14:05)

– Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu – Nguyễn Thị Hải Yến (02/04/2024 14:03)

– Giải trình lợi nhuận sau thuế âm (27/03/2024 15:00)

– Công bố giải trình hồi tố số liệu BCTC năm 2022 (27/03/2024 15:00)

 – Công bố thông tin về việc: Công ty xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (15/03/2024 15:00)

  – Công bố Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Trần Đình Hiệp (12/03/2024 15:00)

  – Công bố Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Nguyễn Thị Hải Yến (12/03/2024 15:00)

Năm 2023

 – Báo cáo quản trị Công ty năm 2023 (23/01/2024 16:00)

 – Thông báo ngày giao dịch đầu tiên (27/09/2023 10:16)

 – Công bố thông tin- Nghị quyết HĐQT Công ty về Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023 & Ước thực hiện cả năm 2023 (31/08/2023 12:00)

  – Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2023 (26/07/2023 15:00)

  – Thông báo về việc chấm dứt hoạt động CN Sợi Phú Xuyên (Sở KHDT Hà Nội)

  – Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (05/06/2023 16:15)

  – Báo cáo kết quả giao dịch – Trần Đình Hiệp (31/05/2023 15:00)

  – Báo cáo kết quả giao dịch – Tập Đoàn Dệt May Việt Nam (31/05/2023 16:00)

  – Báo cáo kết quả giao dịch – Trần Thị Kim Chi (31/05/2023 14:00)  

  – Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng (31/05/2023 10:00)

  – Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về Kết quả chào bán cổ phiếu và Công ty thực hiện thủ tục Tăng VĐL,..(27/05/2023 8:56)

  – Thông báo chấp nhận gia hạn giấy phép tăng vốn (22/05/2023 9:00)

  – Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (06/05/2023 11:00)

  – Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (05/05/2023 15:22)

  – Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (28/04/2023 9:00)

  – Thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký mua cổ phiếu (20/04/2023 9:00)

  – Báo cáo thường niên năm 2022 (12/04/2023 16:00)

  – Thông báo thủ tục mua cổ phiếu phát hành thêm đối với cổ đông chưa lưu ký ( 24/03/2023 16:00)

  – Bảng cáo bạch tăng vốn (06/03/2023 16:10)

  – Giấy phép tăng vốn (06/03/2023 16:05)

  – Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng (02/03/2023 16:15)

  – Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và mua cổ phiếu (02/03/2023 16:13)

  – Thông báo chốt cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (27/02/2023 13:57)

  – Công bố thông tin về Thời gian chốt DSCĐ dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (27/02/2023 11:35)

  – Báo cáo quản trị Công ty năm 2022 (17/01/2023 8:10)

  – Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (05/01/2023 8:00)

Năm 2022 

 – Công bố thông tin- Nghị quyết HĐQT Công ty về: Kết quả SXKD 9 tháng, Ước TH cả năm 2022 và Giải thể CN Nhà máy Sợi Phú Xuyên (29/10/2022 9:00)

 – Báo cáo quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022 ( 26/07/2022 15:00)

 – Công bố thông tin- Nghị quyết HĐQT Công ty về: Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022 & Ước thực hiện cả năm 2022 (16/07/2022 11:05am)

 – Thông báo chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2021 bằng tiền (09/06/2022 15:30)

 – Thông báo kết quả chào bán của Cổ đông nội bộ (07/06/2022 9:00am)

 – Thông báo trả cổ tức năm 2021 (06/06/2022 15:00) 

 –  Công bố quyết định số 918/QĐ-CTTTH (03/06/2022 10:37am)

 – Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty (23/05/2022 13:56)

  – Báo cáo thường niên năm 2021 (16:00 18/04/2022)

– Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng (10/03/2022 15:56)

– Công bố thông tin về Thời gian chốt DSCĐ dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (3/3/2022 16:00)

– Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng (28/02/2022 9:29am)

Năm 2021

 Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2021 (17/01/2021 15:00)

– Công bố thông tin- Nghị quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Sợi Phú Bài (27/12/2021 14:52)

– Công bố thông tin- NQ HĐQT về Kết quả SXKD 9 tháng năm 2021 & Ước thực hiện cả năm 2021 (18/11/2021 11:24am)

– Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 (7/8/2021 10:42am)

– Công bố thông tin- NQ HĐQT về Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2021 & Ước thực hiện cả năm 2021 (31/7/2021 11:15am)

– Thông báo trả cổ tức năm 2020 (25/05/2021 08:53 am)

– Công bố thông tin- QĐ HĐQT Bổ nhiệm người phụ trách Quản trị nội bộ Công ty (29/04/2021 10:35)

– Bản cung cấp thông tin Người phụ trách quản trị nội bộ Công ty (29/04/2021 10:36)

– Báo cáo thường niên năm 2020 (16/04/2020 15:45)

– Thông báo Cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 & Mẫu Giấy ủy quyền (06/04/2021 14:36)

– Thông báo Ban Kiểm soát tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (06/04/2021 14:34)

– Thông báo chốt cổ đông họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (15/03/2021 09:11am)

– Công bố thông tin về Thời gian chốt DSCĐ dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (26/02/2021   11:54 )

Năm 2020

Hiển thị

Năm 2019

Hiển thị

Năm 2018

Hiển thị

Năm 2017

Hiển thị

Giao dịch cổ phiếu năm 2017

Hiển thị

Năm 2016

Hiển thị

Giao dịch cổ phiếu năm 2016

 Hiển thị

Năm 2015

Hiển thị