Daily Archives: 26/10/2016

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Năm 2017

   – Công bố thông tin – Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty

   – Biên bản kiểm phiếu – Điều chỉnh quy mô dự án NM Sợi mới

   – Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết 

   – Nghị quyết ĐHĐCĐ – Điều chỉnh quy mô dự án NM Sợi mới

   – Công bố thông tin bất thường 5/12/2017

   – Nghị Quyết Số 359/NQ-HĐQT ngày 05/12/2017 của Hội đồng Quản trị

   – 09/11/2017  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   – Nghị quyết ngày 30/10/2017 của HĐQT Công ty CP Sợi Phú Bài

   – Công bố thông tin bất thường về Nghị quyết ngày 30/10/2017 của HĐQT Công ty CP Sợi Phú Bài

   – Công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cp Sợi Phú Bài

   – Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

   – Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng

   – Thông báo của công ty Cổ Phần Sợi Phú Bài đến Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

   – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016

   – Thông báo trả cổ tức năm 2016

   – Thông báo gia hạn công bố báo cáo tài chính năm 2016

Giao dịch cổ phiếu năm 2017:

   – Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 06 tháng 02 năm 2017

   – Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 06 tháng 02 năm 2017

   – Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 02 tháng 01 năm 2017

   – Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 02 tháng 01 năm 2017

   

Năm 2016

    – 09/12/2016: Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sợi Phú Bài

    – 10/10/2016: Thông báo ngày giao dịch đầu tiên CP đăng ký giao dịch của Công ty CP Sợi Phú Bài

    – 05/10/2016: Đề nghị ngày giao dịch đầu tiên và giá tham khảo của cổ phiếu Công ty CP Sợi Phú Bài

    – 22/07/2016: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Sợi Phú Bài

    – 16/06/2016: Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2015

    – 06/06/2016: Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu

Giao dịch cổ phiếu năm 2016:

   – Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 02 tháng 12 năm 2016

   – Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 01 tháng 12 năm 2016

    – Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 01 tháng 12 năm 2016

    – Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 30 tháng 11 năm 2016

    – Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 09 tháng 11 năm 2016

    – Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 01 tháng 11 năm 2016

    – Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 25 tháng 10 năm 2016

Năm 2015

    – Thông tin tóm tắt về công ty Cổ phần Sợi Phú Bài

    – Thông báo chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức đợt 2 năm 2015