ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2017

         – Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 – Công ty CP Sợi Phú Bài

         – Báo cáo của BKS Công ty CP Sợi Phú Bài tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

         – Báo cáo và Tờ trình của HĐQT Công ty CP Sợi Phú Bài tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

         – Báo cáo thường niên năm 2016

         – Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (cá nhân)

         – Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (nhóm)

         – Thư mời tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

         – 20/03/2017: Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2017

Năm 2016

      A. Biên bản và nghi quyết của Đại hội cổ đông

          – 25/05/2016: Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

          – 10/06/2016: Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

      B. Biên bản và nghị quyết của Hội đồng quản trị

          – 10/06/2016: Biên bản và Nghị quyết HĐQT ngày 09/06/2016

          – Báo cáo tình tình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2016)

Năm 2015

          – 27/04/2015: Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Sợi Phú Bài