ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2018

  – Quy chế Quản trị nội bộ (23.04.2018, 11:00 am)

  – Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (23.04.2018, 10:55 am)

  – Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (23.04.2018, 10:50 am)

Năm 2017

  – Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 – Công ty CP Sợi Phú Bài

  – Báo cáo của BKS Công ty CP Sợi Phú Bài tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

  – Báo cáo và Tờ trình của HĐQT Công ty CP Sợi Phú Bài tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

  – Báo cáo thường niên năm 2016

  – Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (cá nhân)

  – Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (nhóm)

  – Thư mời tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

  – 20/03/2017: Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2017

Năm 2016

A. Biên bản và nghi quyết của Đại hội cổ đông

 – Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (25/05/2016)

 – Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (10/06/2016)

B. Biên bản và nghị quyết của Hội đồng quản trị

 – Biên bản và Nghị quyết HĐQT (10/06/2016)

 – Báo cáo tình tình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2016

Năm 2015

 – 27/04/2015: Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Sợi Phú Bài