ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2023

 – Nghị quyết, Biên bản và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (10:30AM 27/04/2023) 

 – Cập nhât Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Sợi Phú Bài (14:30 19/04/2023)

  1- Thông báo Cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (30/03/23 16:20)

  2- Mẫu Giấy Xác nhận tham dự, Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (30/03/23 16:23)

  3- Thông báo Ban Kiểm soát tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (30/03/23 16:25)

Năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

– Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 (23/04/2022 11:00)

– Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 Công ty CP Sợi Phú Bài – Tiếp theo (15:45 02/04/2022)

– Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 Công ty CP Sợi Phú Bài – Lần 1 (16:30 01/04/2022)

         1/ Thông báo Cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 & Mẫu Giấy ủy quyền (31/03/2022 16:05)

         2/ Thông báo Ban Kiểm soát tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (31/03/2022 16:07)

Năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

(Click vào hiển thị để xem thông tin)

Hiển thị
 Cập nhật Tài liệu đã được thông qua tại Đại hội năm 2021

(Click vào hiển thị để xem thông tin)

Hiển thị

 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

     (Click vào hiển thị để xem thông tin tài liệu)    

     Hiển thị

Năm 2020

  – Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2020 (30/05/2020 9:00) 

  – Thủ tục Bầu thay thế 01 Thành viên HĐQT Công ty tại Đại hội (23/05/2020 16:09)

  – Thông báo Cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 & Mẫu Giấy ủy quyền (15/05/2020 10:57am)

  – Thông báo Ban Kiểm soát tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (15/05/2020 10:55am) 

Năm 2019

  – Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2019 (15:14pm 20/04/2019)

  – Chương trình và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2019 (15:11pm 20/04/2019)

  – Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (16:13pm 16/04/2019)

  – Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (14:04pm 8/4/2019)

  – Thông báo Ban kiểm soát tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2019 (14:03pm 8/4/2019)

  – Thông báo tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2019 và Mẫu giấy ủy quyền (14:01pm 8/4/2019)

  – Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (13/03/2019 9:00am)

Năm 2018 

  – Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (23.04.2018, 10:50 am)

Năm 2017

  – Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 – Công ty CP Sợi Phú Bài

  – Báo cáo của BKS Công ty CP Sợi Phú Bài tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

  – Báo cáo và Tờ trình của HĐQT Công ty CP Sợi Phú Bài tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

  – Báo cáo thường niên năm 2016

  – Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (cá nhân)

  – Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (nhóm)

  – Thư mời tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

  – 20/03/2017: Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2017

Năm 2016

A. Biên bản và nghi quyết của Đại hội cổ đông

 – Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (25/05/2016)

 – Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (10/06/2016)

B. Biên bản và nghị quyết của Hội đồng quản trị

 – Biên bản và Nghị quyết HĐQT (10/06/2016)

 – Báo cáo tình tình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2016