BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2016:

        – Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán)

Năm 2015:

        – Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán)