QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ

Năm 2021

– Quy chế hoạt động của BKS Công ty CP Sợi Phú Bài (24/04/2021 14:02)

– Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Sợi Phú Bài (24/04/2021 14:01)

– Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài (24/04/2021 14:00)

– Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (24/04/2021 13:32)

– Quy chế hoạt động của BKS Công ty CP Sợi Phú Bài (14/04/2021 17:02)

– Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Sợi Phú Bài (14/04/2021 16:59)

– Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (14/04/2021 16:33)

Năm 2020

– Quy chế, Chương trình tổ chức Đại hội; Báo cáo, Tờ trình của HĐQT Công ty (23/05/2020 16:10)

Năm 2018 

– Quy chế Quản trị nội bộ (23.04.2018, 11:00 am)

ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Năm 2023 

– Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài (Sửa đổi lần thứ 9 ngày 17/07/2023) 17/07/2023 16:00

– Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài (Sửa đổi lần thứ 8 ngày 28/06/2023)

Năm 2021

– Điều lệ Công ty CP Sợi Phú Bài (Sửa đổi lần thứ 7) 24/04/2021 13:59

Năm 2020 

– Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài (sửa đổi ngày 29/05/2020 – đăng lúc 11:00 ngày 30/05/2020)

Năm 2018

– Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (23.04.2018, 10:55 am)

Năm 2015

27/04/2015: Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Sợi Phú Bài